11/14
22:17
OI

基础最优化练习题 [费用流][贪心]

P5653 基础最优化练习题

很不错的贪心题.

ans = \sum_{i=1}^n b_i w_i

=\sum_{i=1}^n \Delta b_i \sum_{j=i}^n w_j

记录w的后缀和s,然后建立费用流模型:

对于i \in [1,n],和源点汇点都连边,然后两个点之间连边是a

显然这张图的最小费用就是答案 考虑用堆模拟费用流

一个一个点的考虑,如果被a限制,则考虑退流,选择之前费用最小的一条边退即可

O(nlogn)

#include <bits/stdc++.h>

inline int rd() {
 int a = 1, b = 0; char c = getchar();
 while (!isdigit(c)) a = c == '-' ? 0 : 1, c = getchar();
 while (isdigit(c)) b = b * 10 + c - '0', c = getchar();
 return a ? b : -b;
}

const int N = 1e6 + 233;
typedef long long ll;
int n, m, a[N], w[N];
ll s[N], ans;

struct Node {
 int flow;
 ll cost;
};

bool operator<(const Node &a, const Node &b) {
 return a.cost > b.cost;
}

std::priority_queue<Node> que;

int main() {
 n = rd(), m = rd();
 for (int i = 1; i <= n; ++i)
  a[i] = rd();
 for (int i = 1; i <= n; ++i)
  w[i] = rd();
 for (int i = n; i; --i)
  s[i] = s[i + 1] + w[i];

 for (int i = 1, now = 0; i <= n; ++i) {
  if (s[i] > 0) {
   ans += m * s[i];
   que.push({ m * 2, s[i] });
   now += m;
  } else {
   ans -= m * s[i];
   now -= m;
  }
  int c = now - a[i];
  now = std::min(now, a[i]);
  while (c > 0 && !que.empty()) {
   Node node = que.top();
   que.pop();
   int tmp = std::min(c, node.flow);
   ans -= tmp * node.cost;
   c -= tmp;
   node.flow -= tmp;
   if (node.flow)
    que.push(node);
  }
 }

 std::cout << ans << std::endl;
 return 0;
}