CF1028G Guess the number [DP][交互]

CF1028G Guess the number

神仙交互题...

我们考虑如果已经可以确定答案\geq l,可以问q次,那么可以确定的r最大是什么.

f_{l,q}表示这个值.实际上询问一些位置就是在把序列分段,我们考虑一段一段处理.令r_i表示第i个数可以确定的r

r_0 = l, r_i = r_{i-1}+f_{r_{i-1},q-1} + 1

f_{l,q}=r_{l+1}-l-1

(边界区间开闭什么的感性理解一下...)

r表示当前可以确定的右端点,用f构造询问,交互即可

#include <bits/stdc++.h>

const int K = 10000;
long long f[K + 10][6];
std::vector<long long> query;

long long dfs(long long l, int q) {
 if (q == 0)
  return 0;
 l = std::min(l, (long long)K);
 if (f[l][q])
  return f[l][q];
 long long r = l;
 for (int i = 1; i <= l + 1; ++i)
  r += dfs(r, q - 1) + 1;
 f[l][q] = r - l - 1;
 return f[l][q];
}

int main() {
 dfs(1, 5);

 long long r = 1;
 for (int i = 1; i <= 5; ++i) {
  query.clear();
  query.push_back(r - 1);

  int lim = std::min(r, (long long)K);

  for (int j = 1; j <= lim; ++j) {
   int _lim = std::min(r, (long long)K);
   r += f[_lim][5 - i];
   query.push_back(r++);
  }

  std::cout << query.size() - 1 << ' ';
  for (unsigned j = 1; j < query.size(); ++j)
   std::cout << query[j] << ' ';
  std::cout << std::endl;

  int c; std::cin >> c;
  if (c == -1)
   break;
  r = query[c] + 1;
 }
 return 0;
}

发表评论

电子邮件地址不会被公开。必填项已用 * 标注